מדיניות רישום והשתתפות בפעילויות

כללי

 1. התקנון שלהלן קובע את הנהלים והמדיניות באשר לרישום ולהשתתפות בפעילויות במסגרת בית הספר לריקודי סווינג "סווינג איט", (להלן: "בית הספר"), לרבות קורסים שמשכם חודש, חודשיים, קורסים שמשכם שלושה חודשים וכן סדנאות ופעילויות חד-פעמיות המתקיימות במסגרת בית הספר מעת לעת (להלן: "הפעילות" או "הפעילויות").

 2. ההרשמה וההשתתפות הינה בכפוף לתנאי התקנון. הרשמה מהווה ביטוי להסכמת המשתתף לתנאי התקנון.

 3. יתכן שפתיחת הפעילות תהיה מותנית במספר נרשמים מינימאלי, אשר ייקבע לגבי כל פעילות בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של בית הספר, לרבות רישום בזוגות קבועים מראש וכן היחס בין מובילים ומובלים.

 4. מספר המקומות המקסימאלי בכל פעילות מוגבל ומשתנה ממקרה למקרה בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של בית הספר. הרישום לפעילות הינו על בסיס כל הקודם זוכה ובהתאם לדרישות הקדם של הפעילות כפי שמתפרסמות בעת הרישום.

 5. מועדי ושעות הקורס נתונים להחלטתו הבלעדית של בית הספר, כפי שיפורסמו מעת לעת בדפי ההרשמה הרלוונטיים.

 6. הסטודיו רשאי להודיע, לפני מועד תחילת הפעילות, באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת על ביטול הפעילות מכל סיבה שהיא. במקרה כזה הודעה תימסר למשתתפים ויבוצע החזר כספי מלא של התשלום שהועבר ע"י המשתתפים.


רישום לפעילויות

 1. ההשתתפות בפעילות מותנית ברישום ובעמידה בתנאי התשלום. אי-עמידה בתשלומים תהווה עילה לביטול הרישום ולהפסקת ההשתתפות בפעילות.
 2. התשלום לפעילות נעשה באופן מלא ומראש. התשלום עבור קורסים נעשה לאחר קבלת אישור הרשמה.
 3. ניתן לשלם בטלפון, בקופה בערב הפעילות או בטופס תשלום מקוון. אפשרויות התשלום וכן מחיר הפעילות מפורטים בדף הרלוונטי באתר האינטרנט של בית הספר.
 4. מחיר הפעילויות כולל מע"מ כחוק ויבוצע כנגד חשבונית מס/קבלה.
 5. לאחר ההרשמה ומספר ימים לפני הפעילות יישלח אישור הרשמה לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מולאה בטופס ההרשמה. באחריות הלקוח להקפיד ולוודא שכתובת הדוא"ל שהזין בטופס ההרשמה היא מדויקת ועדכנית.
 6. הרישום לפעילות תקף לפעילות המבוקשת בתאריכים המסוימים אליהם בוצע הרישום. השתתפות בפעילות זהה בתאריכים אחרים מחייבת רישום מחדש.
 7. לא ניתן להעביר את זכות הרישום מהנרשם לאדם אחר.
 8. לבית הספר תהא הזכות שלא לקבל רישום של אדם פלוני לפעילות, אם יש לו יסוד סביר להניח שהשתתפותו של אותו אדם תפגע בהתנהלות התקינה של הפעילות.
 9. לבית הספר תהא הזכות להפסיק את השתתפותו של לקוח בפעילות מסיבה של התנהגות שאינה הולמת ומונעת את המשך התנהלותה התקינה של הפעילות. במקרה כזה לא יוענק החזר כספי כלשהו.


ביטול השתתפות בפעילות והחזר כספי

 1. לקוח אשר מבקש לבטל את השתתפותו בפעילות יודיע על כך לבית הספר בהקדם תוך מסירת פרטים מאמתים כפי שיידרשו ע"י בית הספר. במקרה הצורך הודעה בע"פ תגובה בהודעה בכתב.
 2. יובהר, כי אי השתתפות בשיעורים או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף 16 לעיל.
 3. אין אפשרות להקפאת קורס במקום ביטולו.
 4. הודעת ביטול שתתקבל עד מועד תחילת הפעילות תזכה את הלקוח להחזר כל התשלומים ששילם עבור הפעילות, בניכוי דמי ביטול בגובה 10 ₪. לחילופין, ניתן לקבל זיכוי עבור הרשמה לפעילויות בבית הספר, שיהיה תקף למשך שנתיים מיום הנפקתו.
 5. לקוח שיבטל את הרשמתו לפעילות לאחר מועד תחילת הפעילות, בין אם השתתף בשיעורים, כולם או חלקם, ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לכל החזר כספי בגין מחיר הפעילות, בין אם שולם ובין אם לאו, למעט במקרה הבא:
 6. 20.1. בהתקיים נסיבות חריגות המונעות השתתפות רציפה בקורס או המשך השתתפות בו ובכפוף לשיקול הדעת הבלעדי של בית הספר.

 7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החזר כספי יבוצע ע"י בית הספר בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי יבוצע ההחזר לכרטיס האשראי של הלקוח, והודעה על כך תימסר לחברת האשראי, עם העתק ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.
 8. לצורך האמור בתקנון זה "מועד תחילת הפעילות" הינו יום לפני תחילת השיעור הראשון בקורס, או המפגש הראשון בסדנה, או יום לפני מועד קיום הפעילות אם מדובר בפעילות חד-פעמית, גם אם מלכתחילה אמור הייתה הפעילות להתקיים במועד מוקדם יותר.

השלמת חומר בקורס עקב היעדרות

 1. לתשומת ליבכם, הקורס בנוי על רצף למידה מובנה וישנה חשיבות להגעה בזמן לכל שיעור ושיעור. איחורים והיעדרות משיעורים עשויים לפגוע בחוויית הלמידה וכן בקצב ההתקדמות.
 2. יחד עם זאת, אם נאלצתם להיעדר משיעורים בקורס עומדות בפניכם כמה אפשרויות להשלמת החומר:
 3. 24.1. בראשית כל שיעור בקורס נערכת חזרה מקיפה על החומר שנלמד בשיעור הקודם. המורים יכולים לעזור פרטנית למי שנעדר מהשיעור הקודם, במסגרת הזמן המוקדש לכך ובהתאם לשיקול דעתם ומבלי לפגוע ברצף התקין של המשך הקורס.

  24.2 כמו כן, ניתן להשלים תוכן שהוחסר באמצעות שיעור פרטי בסטודיו. לתלמידי קורסים תינתן ההנחה ממחירו של שיעור פרטי רגיל.


רשימת דיוור

 1. ההצטרפות לפעילות משמעה הסכמה להצטרף לרשימת הדיוור של בית הספר, ולקבל באמצעותה תכנים פרסומיים ושיווקיים בדבר פעילויות, מבצעים ותכנים נוספים שנועדו לשמירה על קשר עם קהל התלמידים ולשיפור השירות. הסרה מהדיוור ניתן לבצע בכל עת באופן אוטומטי באמצעות הקישור להסרה המצורף לכל דיוור.
 2. ההצטרפות לדיוור הינה בחינם.
 3. האחריות על תקינות פרטי הקשר שנמסרו חלה על המשתתף ועל בית הספר לא תחול כל אחריות לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר לתוכן הדיוור, בגין אי-עדכון פרטים ע"י המשתתף.


אחריות

 1. חלק מהפעילויות המוצעות ע"י בית הספר מותנות במילוי טופס הצהרת בריאות.
 2. הפעילויות מיועדות לבגירים בני 18 ומעלה. ככל שיתברר בדיעבד כי המשתתף הינו קטין ו/או מי שנדרש לקבל אישור אפוטרופוס על מנת לבצע פעולה משפטית, וכי אישור שכזה לא ניתן, במקרה כזה המשתתף לא יהיה זכאי לכל השבה כלשהי של התשלומים ששולמו על-ידו ובית הספר שומר על זכותו למצות את האפשרויות המשפטיות העומדות לרשותו כנגד המשתתף בגין כל נזק שייגרם לו.
 3. יש להימנע מהבאת דברי ערך לבית הספר. המשתתף אחראי לשמירה על חפציו שהביא עימו ובית הספר לא יישא בשום אחריות במקרה של גניבה או אבדן.
 4. משתתף שיגרום נזק מכוון לרכוש בית הספר יחוייב בתשלום פיצויים לבית הספר בהתאם לעלויות בית הספר כתוצאה מהנזק האמור.
 5. בכל מקרה בית הספר לא ישא באחריות בשיעור גבוה מהמחיר ששולם ע"י הלקוח.
 6. בכפוף לכל דין, המשתתף פוטר בזאת את בית הספר, מנהליו, עובדיו, ו/או מי מטעמו מכל אחריות בגין פגיעה, אבדן ו/או נזק, לרבות לגוף ו/או לרכוש שייגרמו לו במהלך הפעילות מכל סיבה שהיא, לרבות, אך מבלי להגביל את כלליות האמור: (א) בנסיבות אשר לבית הספר אין שליטה עליהן כגון סיכוני כוח עליון; (ב) בנסיבות של רשלנות מצד המשתתף ו/או של הפרה מצידו של הוראה כלשהי מכללי בית הספר; והוא מוותר/ת בזה על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי ו/או כנגד בית הספר ו/או מי ממנהליו, עובדיו או מי מטעמו.
 7. המשתתף מצהיר בזאת כי הוא בריא, ולא סובל ממצב רפואי העשוי להחמיר כתוצאה מהשתתפות בפעילות. הפעילות תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסורה בהחלט.


פרטיות

 1. בית הספר ישמור על פרטיות המשתתפים והמידע המסופק על-ידם בכפוף להוראות כל דין.
 2. הודעות ועדכונים מבית הספר למשתתפי הפעילויות יועברו באמצעות פרטי יצירת הקשר שנמסרו בעת הרישום.
 3. הפעילויות, לרבות השיעורים בקורסים, עשויים להיות מצולמים ומוקלטים ע"י בית הספר ויתכן שאף ע"י משתתפי הפעילויות עצמם. בית הספר שומר על זכותו לעשות בחומרים אלו בכל עת שימוש פרסומי לצרכיו שלו. באם אין רצונך להופיע בצילומים כאמור, עליך לעדכן את נציג בית הספר הנוכח במקום מבעוד מועד. לתשומת ליבך, בית הספר אינו אחראי על צילומים שנעשים ע"י משתתפי הפעילויות ועל השימוש שנעשה בצילומים אלו, והם אינם בשליטתו.


הדין החל

 1. הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א בלבד.
 2. כל השתהות או הימנעות של בית הספר בקיום זכות המגיעה לו בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.